Algemene voorwaarden


Artikel 1, Algemeen

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overige overeenkomsten van EBLO Handelsmaatschappij B.V. en EBLO SEATING B.V., hierna te noemen “de B.V.”, alsmede op alle overeenkomsten door de B.V. met derden gesloten. Zij zijn bindend behoudens die punten, waarvan door de B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.

 

Artikel 2, Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De B.V. is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft aangenomen. Mondelinge afspraken c.q. afspraken of overeenkomsten met leden van het personeel van de B.V. zijn niet bindend, tenzij deze door de B.V. schriftelijk zijn bevestigd. De B.V. behoudt zich het recht voor om een bestelling/ opdracht zonder opgave van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren. De B.V. is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst zekerheid te verlangen voor de voldoening van de verplichtingen door wederpartij. De B.V. is voorts gerechtigd om na het aangaan van de overeenkomst terzake van haar vordering(en) op wederpartij zekerheidsstelling te verlangen en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten zolang geen zekerheidsstelling heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 3, Prijzen

Elke prijsopgave van de B.V. is vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De B.V. is gerechtigd om – indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum der offerte en die der levering, de (kost)prijzen een verhoging ondergaan – de overeengekomen prijs met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften dien overeenkomstig te verhogen. In geval van orders waarbij voor minder dan EUR 45,50 aan zaken wordt besteld, wordt EUR 11,50 aan administratiekosten doorberekend aan de wederpartij.

 

Artikel 4, Levertijden

De door de B.V. in aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten genoemde levertijden worden te goeder trouw opgegeven, doch zij zijn niet als bindend te beschouwen. Als overmacht voor de B.V. zullen gelden alle omstandigheden, welke redelijkerwijs geacht moeten worden aan tijdige levering van het verkochte in de weg te staan. Speciaal zal als overmacht gelden niet-levering, of niet-tijdige levering door haar leverancier(s) aan de B.V. of wanneer de door die leverancier(s) verkochte zaken de B.V. niet of niet tijdig bereiken. In dergelijke gevallen heeft de B.V. de keus om de levering tot een door aan wederpartij nader op te geven tijdstip uit te stellen of de koop-overeenkomst te ontbinden. Wederpartij is behoudens in geval van overmacht slechts gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen indien de B.V. na het verstrijken van de door haar te goeder trouw opgegeven levertijden na schriftelijke aanmaning, waarbij haar een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, in verzuim is en haar tekortschieting niet van bijzondere aard of geringe betekenis te achten. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, zal de wederpartij geen recht geven op schade-vergoeding of niet nakoming van enige verplichting welke voor haar uit de overeenkomst of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Mocht de B.V. niettemin uit enige hoofde voor over-schrijding van de levertijd aansprakelijk geoordeeld worden, dan kan de wederpartij, indien zij door overschrijding schade heeft geleden, geen hogere schadevergoeding vorderen dan een half procent van de factuurprijs voor elke volle week, waarmee de levertijd is overschreden, tot een maximum van 5%.

 

Artikel 5, Eigendomsvoorbehouden

Zolang de wederpartij geen volledige betaling heeft verricht ter zake van door de B.V. geleverde zaken blijven de geleverde zaken, hetzij onverwerkt, eigendom van de B.V. De B.V. is gerechtigd om op het moment dat wederpartij in verzuim is, of in geval van faillissement, het aanvragen van surséance van betaling, overlijden van wederpartij etc., de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden en de door haar geleverde zaken terug te nemen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, onverminderd het recht van de B.V. tot het vorderen van vergoeding van kosten, schaden en interesten. De door de B.V. te gebruiken ontwerpen, tekeningen, vormen, modellen, mallen etc., blijven eigendom van de B.V., ook indien de wederpartij de kosten hiervan in rekening zijn gebracht en de bovengenoemde hulpmiddelen van haar afkomstig zijn, tenzij anders schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 6, Risico

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vangt het risico voor het geleverde voor wederpartij aan op het moment dat het geleverde de fabriek waar zij wordt geproduceerd, dan wel het magazijn van de B.V. heeft verlaten. De B.V. is ten alle tijde vrij in de keuze van het transport en de vervoerder.

 

Artikel 7, Reclame

Reclames betreffende het geleverde respectievelijk de facturering zijn alleen van kracht indien zij binnen acht dagen na levering c.q. factuurdatum schriftelijk door de B.V. zijn ontvangen, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Transportschade dient binnen 24 uur schriftelijk aan de B.V. te worden gemeld.

Na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen. Indien de reclame door de B.V. gegrond wordt bevonden dan is de B.V., indien met de fabrikant geen andere regeling getroffen kan worden, uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te vervangen, zonder dat de wederpartij daarnaast enige recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij niet van haar betalingsverplichting ten opzichte van de B.V. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na schriftelijke toestemming van de B.V.

 

Artikel 8, Betaling

Betaling dient te geschieden in facturatie valuta middels storting of overmaking op een door de B.V. aangewezen bank- of girorekening, zulks binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij contante betaling bij aflevering dient door de B.V. een kwitantie of afgetekende orderbon aan de wederpartij afgegeven te worden. In gevallen dat:

 1. Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard ofwel surséance van betaling aanvraagt;
 2. Beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd;
 3. Wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 4. Wederpartij enige uit kracht der Wet of uit deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
 5. Wederpartij handelt in strijd met enige wettelijke of uit deze voorwaarden voortvloeiende, op haar rustende verplichting;
 6. Wederpartij nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
 7. Wederpartij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf.

heeft de B.V. het recht de overeenkomst zonder tussenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden en het door wederpartij verschuldigde ineens en in haar geheel op te eisen, onverminderd het recht van de B.V. op vergoeding van kosten, schaden en interesten. Indien wederpartij niet tijdig betaalt, is wederpartij vanaf de factuurvervaldatum zonder ingebrekestelling in verzuim en heeft de B.V. het recht wederpartij over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente (geldend op factuurdatum) van de vervaldag af in rekening te brengen, onverminderd de aan de B.V. verder toekomende rechten.

De B.V. is voorts gerechtigd buiten de koopsom en de rente van de wederpartij te vorderen alle incassokosten die door niet-betaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door wederpartij verschuldigd in ieder geval waarin de B.V. zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij bedragen vijftien procent van de hoofdsom, met een minimum van EUR 45,50. Uit het enkele feit dat de B.V. zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gebondenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien de B.V. het faillissement van wederpartij aanvraagt is deze buiten de koopsom, rente en buitengerechtelijk incassokosten tevens de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.

 

Artikel 9, Garantie

Op de door de B.V. geleverde zaken geeft de B.V. garantie indien en voor zover door de fabrikant jegens haar garantie wordt verstrekt. Voor maten en gewichten gelden de normen zoals gehanteerd door de fabrikanten. De garantie vervalt indien;

 1. het geleverde door de wederpartij niet wordt gebruikt voor het doel waarvoor dit bestemd is;
 2. de gebreken het gevolg zijn van de ondeugdelijkheid van de door wederpartij verstrekte gegevens, tekeningen, modellen, vormen, mallen etc;
 3. wederpartij niet of niet geheel voldoet aan enige verplichting, voortvloeiende uit deze of een met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst;
 4. indien de B.V. tijdig te kennen heeft gegeven dat zij zich niet kan verenigen met de door wederpartij voorgeschreven keuze van materiaal en/ of werkwijze.

De garantie houdt in dat door de B.V. in beginsel gegrond bevonden klachten inzake tekortkomingen van en/ of fouten in de geleverde zaken met de betreffende fabrikant geregeld worden, indien en voor zover zulks valt binnen de door de fabrikant verstrekte garantie.

 

Artikel 10, Aansprakelijkheid

De B.V. is niet aansprakelijk voor door wederpartij geleden schade, van welke aard ook. De B.V. is niet gehouden tot enige vergoeding van schade welke is ontstaan bij of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft. Door het in ontvangst nemen van het geleverde door of namens de wederpartij vrijwaart wederpartij de B.V. tegen alle eventuele aanspraken van wederpartij en/ of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeachte of de schade is ontstaan ten gevolge van een fabricage- of constructiefout, danwel door andere oorzaken. De B.V. is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien of licenties van derden door het gebruik van gegevens, welke door wederpartij aan de B.V. ter uitvoering der opdracht zijn verstrekt. Mocht de B.V. niettemin ter zake van deze overeenkomst jegens wederpartij aansprakelijk geoordeeld worden, dan kan wederpartij geen hogere schadevergoeding vorderen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het door de B.V. aan wederpartij geleverd, ter zake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.

 

Artikel 11, Verpakking

Eventuele verpakking zal door de B.V. worden verzorgd op de best mogelijk en goedkoopste wijze. Schade aan zaken, veroorzaakt door niet- of onvoldoende verpakking of door vernieling van de verpakking is voor rekening van wederpartij.

 

Artikel 12, Proefleveringen

De door de B.V. geleverde waren als zijnde zichtorder, blijven te allen tijde eigendom van de B.V. De zichtorder is geheel vrijblijvend voor een periode van 14 dagen mits anders overeengekomen. Na de proefperiode dienen de waren binnen 1 week aan de B.V. geretourneerd te worden, onbeschadigd, schoon, zonder stickers, in de door de B.V. geleverde originele verpakking met een kopie van de pakbon. Indien de geleverde waren niet retour zijn binnen 3 weken na ingang proefdatum, zal in de 4e week automatisch de facturatie van het geleverde plaatsvinden. Indien blijkt dat na retourontvangst van de zichtorder niet voldaan is aan bovengenoemde voorwaarden, zullen de kosten voor herstel e.d. aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 13, Retouren

Op artikelen welke aan de B.V. worden geretourneerd, zal standaard 10% behandelingskosten in rekening worden gebracht, tenzij bij deze retourzending de factuurnummers zijn aangegeven waaruit blijkt dat deze artikelen minder dan 3 maanden geleden geleverd zijn. Bij overschrijding van deze periode zal bij retourontvangst 15% behandelingskosten in rekening worden gebracht. Retour ontvangen goederen, mits onbeschadigd en in originele verpakking, wordt gecrediteerd tegen de door de B.V. berekende prijs, onder aftrek van eventuele behandelingskosten. Alle geretourneerde artikelen dienen Franco aangeleverd te worden.

 

Artikel 14, Vrachtkosten

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt levering altijd plaats “af verkoper”. Levering vindt plaats op het moment waarop de zaken worden aangeboden op de afgesproken en/ of gebruikelijke plaats en tijd. Bij franco levering van producten wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending of transport gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending zijn de verzend en verpakkingskosten voor rekening opdrachtgever.

 

Artikel 15, Toepasselijk Recht

Op alle door de B.V. te sluiten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

 

Artikel 16, Geschillen

Alle geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen van de B.V. respectievelijk uit met de B.V. gesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan het oordeel van de Kantonrechter respectievelijk Arrondissement Rechtbank welke bevoegd is in de vestigingsplaats van de B.V. Wederpartij kan gedurende een maand nadat de B.V. zich jegens haar schriftelijk op dit beding heeft beroepen schriftelijk te kennen geven beslechting van het geschil door de volgens de Wet bevoegde rechter te wensen.

 

Artikel 17, Deponering

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 161817 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.